ugovoropotrosnjite

HEP-Toplinarstvo d.o.o. početkom kolovoza 2014. započelo je dostavu dokumentacije potrebne za odabir KUPCA toplinske energije i sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije svim ovlaštenim predstavnicima .

Na tribini u organizaciji Zapad-stana direktor društva gospodin Robert Krklec održao je predavanje na temu “Kupac toplinske energije”

Video zapis predavanja možete pogledati OVDJE

hep

 

Poštovani,

u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14), KRAJNJI KUPCI toplinske energije spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije obvezni su odabrati KUPCA toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti Ugovor o potrošnji toplinske energije. Navedeni Ugovortreba biti sklopljen do 01.09.2014., kako bi od početka ogrjevne sezone 2014./2015. tržište toplinske energije počelo funkcionirati u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije.

Potpisivanje Ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije KRAJNJIM KUPCIMA u Vašoi zgradi/građevini u sljedećoj ogrjevnoj sezoni.

KUPAC toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja će temeljem sklopljenog Ugovora o potrošnji toplinske energije za KRAJNJE KUPCE obavljati sljedeće aktivnosti:

 • proizvoditi toplinsku  energiju  u  kotlovnici  ili  kupovati toplinsku  energiju  od  opskrbljivača
  toplinskom energijom (ovisno o tipu toplinskog sustava)
 • raspodjeljivati i obračunavati troškove toplinske energije te ispostavljati račune za toplinsku
  energiju
 • stručno upravljati, rukovati i održavati toplinsku podstanicu.

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., koje za Vašu zgradu/građevinu niz godina obavlja djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, od listopada 2013. registrirano je kao KUPAC toplinske energije i upisano je u Registar KUPACA toplinske energije koji je objavljen na web stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e) www.hera.hr, te ga možete odabrati da za Vas obavlja ovu djelatnost.

 

Koje su prednosti odabira HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. kao KUPCAtoplinske energije?

 • potpuna usluga, čiji je obuhvat specificiran u Ponudi za obavljanje djelatnosti kupca toplinske
  energije (dalje u tekstu: Ponuda), a koja se nalazi u prilogu ovog dopisa
 • dugogodišnje iskustvo i znanje u upravljanju i održavanju toplinskih postrojenja
 • visoka razina kvalitete usluge
 • tehnička i kadrovska opremljenost
 • kapaciteti za investiranje u nove tehnologije i razvoj sustava
 • dežurne službe za prijavu tehničkih kvarova na raspolaganju od 0 do 24 sata.

Odabir HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. kao KUPCA toplinske energije i sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije s nama, praktički neće utjecati na Vaše troškove toplinske energije u odnosu na sadašnje, obzirom da su troškovi za djelatnost kupca toplinske energije trenutno sadržani u važećoj cijeni toplinske energije zajedno s troškovima proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Naknada po kojoj će HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za Vašu zgradu/građevinu obavljati djelatnost kupca specificirana je u Ponudi.

Zakon o tržištu toplinske energije i Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14) propisuju postupak za uspostavljanje ugovornih odnosa između KRAJNJIH KUPACA i KUPCA toplinske energije. U skladu s navedenim, postupak za uspostavljanje ugovomih odnosa između KRAJNJIH KUPACA u Vašoj zgradi/građevini i HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. je sljedeći:

1.   PREDSTAVNIK SUVLASNIKA OD HEP-TOPUNARSTVA d.o.o. DOBIVA DOPIS I DOKUMENTACIJU
POTREBNU ZA SKLAPANJE UGOVORA O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGUE

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Vama, kao predstavniku suvlasnika, dostavlja ovaj dopis u prilogu kojeg se nalazi popratna dokumentacija potrebna za uspostavljanje novih ugovornih odnosa. Ukoliko osim Vas postoji više ovlaštenih predstavnika suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, dopis i popratnu dokumentaciju trebate dostaviti i njima, budući da se odluka o odabiru  KUPCA toplinske energije donosi  isključivo većinom  glasova  suvlasnika spojenih  na zajedničko mjerilo toplinske energije. Kako bismo Vam olakšali postupak donošenja odluke o odabiru kupca, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. je pripremilo Obavijest KRAJNJIM KUPCIMA toplinske energije (nalazi se u prilogu ovog dopisa) koju možete istaknuti na svim oglasnim pločama zgrade/građevine kako bi Vaši suvlasnici bili što bolje informirani o postupku odabira KUPCAtoplinske energije.

2.    KRAJNJI KUPCI TOPLINSKE ENERGIJE POTPISUJU ODLUKU O SKLAPANJU UGOVORA O POTROŠNJI
TOPLINSKE    ENERGIJE    S    HEP-TOPLINARSTVOM    d.o.o.    I    DAJU    OVLAST    ODABRANOM
PREDSTAVNIKU SUVLASNIKAZA POTPISIVANJE NAVEDENOG UGOVORA

KRAJNJI KUPCI spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije potpisuju Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. (nalazi se u prilogu ovog dopisa). U ovoj Odluci KRAJNJI KUPCI daju ovlast imenovanom predstavniku ili predstavnicima, ukoliko ih je više, da u njihovo ime sklopi Ugovor o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. te da ih predstavlja u svim međusobnim odnosima s HEP-TOPUNARSTVOM d.o.o. Predstavnik suvlasnika kojem KRAJNJI KUPCI u Odluci daju ovlaštenje za navedene poslove može, ali i ne mora biti, ista osoba koja je trenutni predstavnik suvlasnika zgrade/građevine.

Odluka o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije donosi se na način da KRAJNJI KUPCI provjere svoje podatke navedene  u  priloženoj tablici,  upišu  svoj  OIB i ostale podatke koji nedostaju (npr. adresa slanja računa i površina stambenog/poslovnog prostora) te se potpišu na predviđeno mjesto u tablici. Kako bi ova Odluka bila pravovaljana, mora je potpisati većina KRAJNJIH KUPACA spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa prema suvlasničkim udjelima, a ne po broju suvlasnika. Odluka je važeća ako ukupna površina stambenih i poslovnih prostora suvlasnika koji su istu potpisali predstavlja više od 50% ukupne površine svih stambenih i poslovnih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

Ukoliko ste već prikupili potpise većine suvlasnika kojima odabirete HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. kao KUPCA toplinske energije, na obrascu koji ste sami sastavili ili ste ga dobili od Vašeg upravitelja zgrade, ne trebate ponovno prikupljati potpise na obrascu Odluke o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije, koji Vam dostavljamo u prilogu ovog dopisa. Neophodno je  da  obrazac  na  kojem  se  nalaze  potpisi  većine  suvlasnika  kojima  se  HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. odabire za KUPCA toplinske energije ovjeri ovlašteni predstavnik suvlasnika te da isti bude priložen u kuverti uz ostalu dokumentaciju koju ćete vraćati HEP-TOPLINARSTVU d.o.o.

3.    OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA OVJERAVA UGOVOR O POTROŠNJI TOPUNSKE ENERGIJE

Ukoliko je Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM d.o.o. potpisala većina suvlasnika po suvlasničkim udjelima, predstavnik, kojeg su suvlasnici ovlastili u navedenoj Odluci, ovjerava dva (2) primjerka Ugovora o potrošnji toplinske energije. Ako su suvlasnici spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije ovlastili više predstavnika, svaki od njih ovjerava oba primjerka Ugovora.

4.   OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA PROVJERAVA I AŽURIRA POPIS KRAJNJIH KUPACA

Ovlašteni predstavnik suvlasnika provjerava i po potrebi ažurira Popis KRAJNJIH KUPACA s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji dostavljamo u prilogu ovog dopisa. Točnost podataka navedenih u ovom Popisu je vrlo važna za izdavanje računa za toplinsku energiju.

5.    OVLAŠTENI    PREDSTAVNIK    SUVLASNIKA   ŠALJE    HEP-TOPLINARSTVU    D.O.O.    OVJERENU    I
AŽURIRANU DOKUMENTACIJU

Ovlašteni predstavnik suvlasnika u kuverti, za koju nije potrebno platiti poštarinu, a koju dostavljamo u prilogu ovog dopisa, vraća na našu adresu ovjerenu Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s pripadajućom tablicom, ovjerena dva (2) primjerka Ugovora o potrošnji toplinske energije i ažurirani Popis KRAJNJIH KUPACA s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

6.    HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. PROVJERAVA DOKUMENTACIJU, OVJERAVA UGOVOR O POTROŠNJI
TOPLINSKE ENERGIJE I ŠAUE GA OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. zaprima i obrađuje dokumentaciju te ukoliko je ista potpuna i pravovaljana, ovjerava Ugovor o potrošnji toplinske energije i ovlaštenom predstavniku suvlasnika dostavija njegov primjerak.

7.    UGOVOR O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGIJE JE SKLOPLJEN I POČINJE NJEGOVA PRIMJENA

Danom ovjere Ugovora o potrošnji toplinske energije od strane ovlaštenog/ih predstavnika suvlasnika i HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., Ugovor se smatra sklopljenim sa svim KRAJNJIM KUPCIMA, odnosno suvlasnicima zgrade/građevine spojenim na zajedničko mjerilo toplinske energije.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam svu potrebnu dokumentaciju za sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije između KRAJNJIH KUPACA i HEP-TOPUNARSTVAd.o.o. koja obuhvaća:

 • Ponudu HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije s popisom i
  cijenom usluga u sklopu ove djelatnosti
 • Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s HEP-TOPLINARSTVOM
  d.o.o.
 • Prijedlog Ugovora o potrošnji toplinske energije (dva (2) primjerka)
  • Popis   KRAJNJIH   KUPACA   s   podacima   b   njihovim   samostalnim   uporabnim   cjelinama   i
   parametrima za raspodjelu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  • Obavijest KRAJNJIM KUPCIMA toplinske energije za oglasnu ploču
  • Kuvertu s plaćenim odgovorom.

Napominjemo da se Ugovor o potrošnji toplinske energije, koji smo Vam dostavili, razlikuje od ugovora koji KRAJNJI KUPCI toptinske energije potpisuju s tvrtkom koju odaberu za ugradnju razdjelnika topline, termostatskih radijatorskih ventila i prateće opreme (frekventno reguliranih pumpi, opreme za balansiranje sustava i dr.).

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. razmatra mogućnost aktivnog sudjelovanja u procesu ugradnje navedenih uređaja za one KRAJNJE KUPCE koji ga odaberu za obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije, Ukoliko donesemo poslovnu odluku o pružanju ove usluge, naknadno ćemo Vas o istom obavijestiti pisanim putem.

Za sva dodatna pitanja vezana na sklapanje Ugovora o potrošnji toplinske energije, možete nas kontaktirati:

 • pisanim putem na adresu HEP-TOPUNARSTVO d.o.o., Miševečka 15a, 10000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte toplinarstvo@hep.hr
 • putem telefona: 01/6009 511 i 01/6009 602 (od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:30 sati).

Unaprijed Vam zahvaljujemo na ukazanom povjerenju te se nadamo nastavku uspješne međusobne suradnje.

Share →

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close