snijegPodsjećamo Vas da, sukladno Odluci o komunalnom redu objavljenoj u Službenom glasniku grada Zagreba, odgovornost za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu snose suvlasnici zgrade. Predstavnik suvlasnika Vaše zgrade dužan je na oglasnoj ploči istaknuti raspored čišćenja zgrade. Suvlasnici su odgovorni i za uklanjanje snijega sa krova. Suvlasnici mogu u godišnji program zgrade uvrstiti i predvidjeti  trošak uklanjanja snijega uz korekciju visine pričuve.

 

Službeni glasnik grada Zagreba
4/2008, 19. ožujka 2008., Odluka o komunalnom redu, članci 132, 148.
8/2009, 16. ožujka 2009. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, Članak 11.

Članak 131.

Snijeg i led s javnih površina (kolnika, staze na parkovnim površinama i slično) uklanja fizička osoba obrtnik ili pravna osoba kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.
Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.
Led se s javnih površina uklanja čim nastane.
Način, normative i druge uvjete uklanjanja snijega i leda programom utvrđuje Gradska skupština.
Fizičke osobe obrtnici ili pravne osobe koje provode program uklanjanja snijega i leda dužne su, svakodnevno, obavještavati gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa o stanju javnoprometnih površina te o mjerama poduzetim za provedbu programa.

Članak 132.

O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.
O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Članak 148.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako:
1. ne održava vanjske dijelove zgrada urednima i ispravnima (članak 4. stavak 1. Odluke);
…..
67. ne ukloni snijeg i led s pločnika uz zgrade (članak 132. stavak 2. Odluke);

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 67.,

Tagged with:  
Share →

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Web stranica koristi kolačiće (Cookies) u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i analize prometa. Uz daljnje korištenje, prihvaćate korištenje kolačića. Informacije o kolačićima

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close